Indigenous Life (2008)
show me tracklist
  1. + add lyrics

Fiji – Hey Girl

Lyrics

Kuo malu ‘aki ai ‘a e po
Ta’ahine pea ongo mai ho le’o
Hange ha vai kau’aki ki hoku loto

Hey girl, kou ‘ofa au ‘I ho sino

Hengihengi, pea ma’a ‘e ‘aho
‘Ofa’anga, siofia he langi toto
Tuku ai a keu luva ‘eku manako

Hey girl, kou ‘ofa au ‘I ho sino

Fofonga malimali ko e kakala fungani
Ka e ‘avea ‘a e sino ni koe me’a mamahi
Tau mai a keke ‘ilo’I a mai
Ko e unaloto koe me’a fakavale atamai

Hey girl, kou ‘ofa au ‘I ho sino

Hengihengi, pea ma’a ‘e ‘aho
‘Ofa’anga, siofia he langi toto
Tuku ai a keu luva ‘eku manako

Fofonga malimali ko e kakala fungani
Ka e ‘avea ‘a e sino ni koe me’a mamahi
Tau mai a keke ‘ilo’I a mai
Ko e unaloto koe me’a fakavale atamai

Cancel
Translate
Correct
Print
share
tweet
share
share
share
What do you think about this song?
No Comments. Be the first!
+ Add comment
What do you think?